Установчі документи

 1. Статут Державного університету інфраструктури та технологій

 2. Стратегія університету. Місія. Політика. Цілі

 3. Положення Відокремленого структурного підрозділу «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 4. Положення про Наглядову раду Державного університету інфраструктури та технологій

 5. Положення про Вчену раду Державного університету інфраструктури та технологій

 6. Антикорупційна програма

 7. Положення про студентське самоврядування у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 8. Положення про педагогічну раду у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 9. Положення про раду відділень у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 10. Положення про веб-сайт Державного університету інфраструктури та технологій

 11. Організація освітнього процесу

 12. Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 13. Положення про циклову комісію у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 14. Положення про форми організації навчання та види навчальних занять у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 15. Положення про порядок проведення практики здобувачів освіти у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 16. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 17. Положення про переведення студентів на навчання за індивідуальними планами-графіками у Київському інституті водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 18. Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових навчальних дисциплін у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 19. Положення про контрольні роботи у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 20. Положення про виконання курсових робіт (проєктів) у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 21. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 22. Положення про класного керівника у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 23. Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів освіти у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 24. Положення про лабораторію у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 25. Положення про організацію предметних наукових гуртків у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 26. Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Державного університету інфраструкткри та технологій права на академічну мобільність

 27. Вступ до коледжу

 28. Положення про приймальну комісію Державного університету інфраструктури та технологій

 29. Положення про відбіркову комісію у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 30. Положення про порядок проведення вступних випробувань до ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 31. Положення про порядок надання і розгляду апеляції вступників до ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 32. Положення про порядок проходження атестації в Державному університеті інфраструктури та технологій для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року

 33. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 34. Положення про освітні програми у Державному університеті інфраструктури та технологій

 35. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 36. Положення про розробку силабусу навчальної дисципліни

 37. Положення про стейкхолдерів Державного університету інфраструктури та технологій

 38. Положення про гарантів освітніх програм

 39. Академічна доброчесність

 40. Кодекс академічної доброчесності Державного університету інфраструктури та технологій

 41. Положення про академічну доброчесність у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 42. Положення про порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних наукових та інших робіт на наявність ознак академічного плагіату у Державному університеті інфраструктури та технологій

 43. Положення про групу сприяння академічній доброчесності у Державному університеті інфраструктури та технологій

 44. Положення про Комісію з академічної доброчесності у Державному університеті та технологій та Комісію з етики та управління конфліктами у сфері академічної доброчесності у Державному університеті та технологій

 45. Забезпечення якості освітньої діяльності

 46. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 47. Положення про безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників Державного університету інфраструктури та технологій

 48. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 49. Положення про опитування у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 50. Трудові відносини

 51. Колективний договір Державного університету інфраструктури та технологій

 52. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 53. Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій» за сумліну працю, зразкове виконання посадових обов'язків

 54. Положення про комісію з питань надання матеріальної допомоги працівникам ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 55. Положення про преміювання працівників ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 56. Забезпечення прав й законних інтересів учасників освітнього процесу

 57. Положення про бібліотеку у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 58. Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів освіти у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 59. Положення про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій у освітньому процесі у Державному університеті інфраструктури та технологій

 60. Положення про призначення стипендій у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 61. Положення про стипендіальну комісію у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 62. Правила внутрішнього розпорядку здобувачів освіти у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 63. Положення про раду профілактики правопорушень у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 64. Положення про уповноважену особу у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 65. Положення порядок нарахування та сплати пені за прострочення плати за надання платних освітніх послуг, які надаються ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»

 66. Положення про політику запобігання і протидії булінгу у ВСП «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій»